1. Algemeen

Meubelen DEBA nv, met maatschappelijke zetel te Lokerse Baan 10, 9111 Belsele en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0415.983.411 (hierna " DEBA Meubelen") vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk.

DEBA Meubelen wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. DEBA Meubelen wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. DEBA Meubelen vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens DEBA Meubelen verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

DEBA Meubelen nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de DEBA Meubelen website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming"), de wet van 30 juli 2018 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

DEBA Meubelen streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer DEBA Meubelen uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst DEBA Meubelen u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die DEBA Meubelen verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina's van onze website(s) en die DEBA Meubelen verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

DEBA Meubelen treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy. Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van DEBA Meubelen's producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door DEBA Meubelen voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van DEBA Meubelen.

4. Juridische gronden voor het gebruik van jouw gegevens

We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Meubelen DEBA nv, zoals de aankoop van artikelen of diensten.
We verzamelen in slechts 1 centrale databank persoonlijke klantgegevens zoals voornaam, achternaam, adres, BTW nr, email en telefoonnummer.
Bij het invullen van een contactformulier om ons een vrijblijvende vraag te stellen slaan wij geen persoonsgegevens op.

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken onder ‘gerechtvaardigd belang’.
Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen.
Dit geldt voor:

 • Contact met onze klantenservice
 • Het gebruik van 'Mijn account' op onze website
 • Nieuwsbrief via e-mail met nieuws en promoties: we beschouwen je na inschrijving als een klant, en nemen jouw gegevens op in onze centrale databank 
 • Persoonlijk advies


Voor gegevens die verwerkt worden aan de hand van cookies wordt bij het eerste bezoek aan de website toestemming gevraagd.
Dit geldt voor:

 • Sociale media
 • Website statistieken (Google Analytics)
 • Gepersonaliseerde advertenties binnen andere media


In onze cookie policy vind je een overzicht welke cookies we gebruiken en hoe lang we deze bijhouden.

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

We benadrukken het feit dat we uw persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, BTW nummer en emailadres slechts op 1 centrale databank opslaan en beheren in ons ERP systeem.

5. Doeleinden

DEBA Meubelen verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
 • Wanneer DEBA Meubelen daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

 

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt DEBA Meubelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen:

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor DEBA Meubelen's nieuwsbrief, dan heeft DEBA Meubelen in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die DEBA Meubelen in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt DEBA Meubelen alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij DEBA Meubelen, zal DEBA Meubelen u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zal DEBA Meubelen ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden:

DEBA Meubelen gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden. 
Persoonsgegevens die in dit kader mogelijks kunnen verwerkt worden zijn:

 • Naam en voornaam
 • E-mailades
 • Telefoonnummer
 • Leverings- en facturatieadres
 • Klantennummer

Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van DEBA Meubelen:

DEBA Meubelen kan uw e-mailadres, telefoonnummer of adres gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan DEBA Meubelen meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

Om prestaties op te volgen:

DEBA Meubelen kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren.
Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen:

In heel wat gevallen is DEBA Meubelen wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan DEBA Meubelen worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse:

DEBA Meubelen kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die DEBA Meubelen uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en DEBA Meubelen's processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

6. Beveiliging

DEBA Meubelen streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van DEBA Meubelen. DEBA Meubelen draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

DEBA Meubelen's medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van gegevens heeft DEBA Meubelen specifieke personen in dienst die toezien op de naleving van de wetgeving en de ethische aspiraties.

DEBA Meubelen heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt DEBA Meubelen allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Het aantal medewerkers van DEBA Meubelen dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van DEBA Meubelen verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat DEBA Meubelen en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

DEBA Meubelen's websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door DEBA Meubelen gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

DEBA Meubelen verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de DEBA Meubelen groep

DEBA Meubelen geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze Privacy Policy.

Dit nodig is voor onze dienstverlening

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geslecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen DEBA Meubelen en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10.

Als u bij DEBA Meubelen een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door DEBA Meubelen.

Er een wettelijke verplichting is

DEBA Meubelen verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

Er een gerechtvaardigd belang is voor DEBA Meubelen of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

DEBA Meubelen toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Indien DEBA Meubelen op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt DEBA Meubelen uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt DEBA Meubelen alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruikt DEBA Meubelen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

8. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van DEBA Meubelen, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. DEBA Meubelen zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie),
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
e-mail: contact@apd-gba.be.”

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van DEBA Meubelen. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt DEBA Meubelen de verwerking van die persoonsgegevens tenzij DEBA Meubelen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze

persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

Recht op rectifictie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan onze klantendienst gecontacteerd worden vanaf een geregistreerd adres via mail naar ‘service@debameubelen.be’

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden
 2. Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is
 3. U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door DEBA Meubelen
 4. De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op DEBA Meubelen rust.

 

DEBA Meubelen zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal DEBA Meubelen eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door DEBA Meubelen. DEBA Meubelen kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is DEBA Meubelen bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van DEBA Meubelen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die DEBA Meubelen in staat stelt de juistheid ervan te controleren
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan
 3. DEBA Meubelen heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van DEBA Meubelen zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

 

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door DEBA Meubelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van DEBA Meubelen te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

9. Bewaartermijnen

Zoals beschreven in punt 4 bewaart DEBA Meubelen slechts op 1 plaats in een centrale databank van ons ERP pakket uw persoonlijke gegevens. We minimaliseren het gebruik en opslag van persoonlijke gegevens omdat we uw privacy ernstig nemen.
We geven persoonlijke gegevens niet door aan derden of leveranciers.
We houden uw gegevens minimaal 7 jaar bij (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is DEBA Meubelen verplicht om facturatiegegevens voor 7 jaar bij te houden) en maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Sommige aankopen geven namelijk recht op een verlengde garantietermijn van 10J.
Deze gearchiveerde gegevens zijn slechts beperkt toegankelijk.

10. Cookies & de website

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met DEBA Meubelen deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert DEBA Meubelen ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.
Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij met cookies omgaan.

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door DEBA Meubelen enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch DEBA Meubelen behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van DEBA Meubelen en dat door de loutere mededeling van informatie aan DEBA Meubelen, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van DEBA Meubelen middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan te allen tijden door DEBA Meubelen worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookie' genoemd).

Analytics

De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten DEBA Meubelen toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen. 

Google Adwords conversietracking (Google)

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze applicatie.

 Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

 Verwerkingslocatie: VS
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 Google Analytics (Google)

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

 Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

 Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

Verwerkingslocatie: VS
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Remarketing en Behavioral Targeting

Deze diensten laten toe aan deze applicatie en haar partners om het adverteren te informeren, optimaliseren en dienen op basis van eerder gebruik van deze applicatie door de gebruiker.

 Deze activiteit wordt uitgevoerd via het opsporen van gebruiksgegevens en door het gebruik van cookies, informatie die wordt doorgegeven aan de partners die de activiteiten van remarketing en behavioral targeting beheren.

 AdWords Remarketing (Google)

AdWords Remarketing is een dienst voor remarketing en behavioral targeting verstrekt door Google Inc., die de activiteit van deze applicatie linkt met het Adwords advertentienetwerk en de Doubleclick cookie.

 Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

 Verwerkingslocatie: VS
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

11. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan: 

DEBA Meubelen nv
aan: ICT verantwoordelijke
Lokerse Baan 10, 9111 Belsele, Belgium
Tel: +32 3 722 92 92
e-mail: onlinemarketing@debameubelen.be

12. Wijzigingen

DEBA Meubelen behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen  steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Jolien Van Osselaer van de afdeling Verkoop

Hoi,

Ik ben Jolien van de afdeling Verkoop. Aarzel niet om ons te contacteren. Samen met het DEBA team sta ik voor je klaar!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwtjes, kortingen, promoties & evenementen.